otp bankal. Ak viem, že nebudem schopný splácať úver v dohodnutej výške, aké sú možnosti?

OTP Banka umožňuje svojim klientom, ktorí nebudú schopní po určitú dobu splácať úver, požiadať o odklad splátok istiny úveru. Naďalej je však potrebné splácať úroky z úveru. Odklad sa týka len splátok istiny úveru. Inou možnosťou je požiadať o zmenu parametrov úveru.

2. V prípade, že som (ako patologický hráč) zobral od Vás úver, z ktorého splácaním meškám, čo by som mal ako prvé urobir?

Najlepším  a najjednoduchším riešením je vyrovnať omeškanie. V prípade, ak dané vyrovnanie omeškania nie je v klientových silách, tak postupovať v zmysle odporúčaní z bodu č. l. (požiadať o odklad splátok istiny, alebo o zmenu parametrov úveru.

3. Ako je to v prlpade, ak úver chcem splácať a aj splácam, ale viem, že počas liečenia v nemocnici bude môj príjem nedostatočný? Môžem požiadať o odklad splátky?

V danom prípade je možné požiadať o odklad splátky istiny. Klient má však naďalej povinnosť splácať úroky z úveru. Žiadosť o odklad splátok istiny je potrebné podať dostatočne včas, aby nedošlo k omeškaniu platieb klienta.

4. Čo všetko musí takáto žiadost obsahovať?

Žiadosť musí obsahovať identifikačné údaje klienta (meno a priezvisko), údaje k úveru, v ktorom sa budú robiť zmeny, presný popis požadovanej zmeny a podpis klienta.

5. Existuje centrálne miesto vo Vašej inštitúcii, ktoré poskytuje bližšie informácie k splácaniu dlhov a k možnosti dohodnúť si splátkový kalendár? (telefónne číslo, e-mail, adresa a podobne ... ?)

Všetky požiadavky klienta je potrebné podať na príslušnej pobočke OTP Banky, kde má klient úverovú agendu (kde klient žiadal o úver). Žiadosť je potrebné podať osobne, z dôvodu identifikácie klienta, aby bolo zrejmé, že žiadosť podáva oprávnená osoba. Prevzatú požiadavku následne spracováva kompetentné oddelenie centrály banky. Klient dostáva spätnú informáciu cez pobočku banky, kde podal žiadosť.

6. Ak je to možné, prosím priložte ukážku žiadosti o splátkový kalendár, odloženie splátky a podobne.

Odpoveď Klient môže o zmenu požiadať priamo v pobočke banky, kde je žiadosť spísaná v spolupráci s pracovníkom banky, alebo môže podať vlastnú individuálnu  žiadosť o zmenu. Forma žiadosti nie je striktne stanovená.

7. Prosím uveďte akékoľvek informácie, pripadne typické skúsenosti s riešemm uvedených problémov

Riešenie uvedených problémov je individuálne a možnosti, prípadne riešenia pre klienta sú pripravované individuálne. Podl'a konkrétneho prípadu a problému. V odpovediach sú spomenuté štandardné postupy na riešenie daných situácií.Scroll to top