Ako je to s tzv. osobným bankrotom? Možno zachrániť majetok pred nezodpovedným konaním? Tu je niekoľko informácií, ktoré poskytol JUDr. František Cigánek, právnik Kancelárie verejného ochrancu práv.

Riešenie úpadku dlžníka speňažením jeho majetku a kolektívnym uspokojením jeho veriteľov alebo postupným uspokojením veriteľov dlžníka spôsobom dohodnutým v reštrukturalizačnom pláne, tiež riešenie hroziaceho úpadku dlžníka a oddlženie fyzickej osoby upravuje zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"). 
Zákon sa vzťahuje najmä na podnikateľské subjekty, ale tiež na fyzické osoby - nepodnikateľov. Dlžníkom sa teda rozumie ako právnická osoba, tak aj fyzická osoba. Vzhľadom na charakter otázky informácia je zameraná na konkurz, vyhlásený na fyzickú osobu.

Povinnosťou dlžníka je predchádzať úpadku. Ak dlžníkovi hrozí úpadok, je povinný prijať bez zbytočného odkladu vhodné a primerané opatrenia na jeho odvrátenie.

Podľa zákona dlžník je v úpadku, ak:
- je platobne neschopný (má viac ako jedného veriteľa a nie je schopný plniť 30 dní po lehote splatnosti viac ako jeden peňažný záväzok. Za jednu pohľadávku pri posudzovaní platobnej schopnosti dlžníka sa považujú všetky pohľadávky, ktoré počas 90 dní pred podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu pôvodne patrili len jednému veriteľovi) alebo, 
- je predlžený (dlžník, ktorý je povinný viesť účtovníctvo, má viac ako jedného veriteľa a hodnota jeho splatných záväzkov presahuje hodnotu jeho majetku). 

Na konkurzné konanie a na reštrukturalizačné konanie, vrátane sporov, ktoré týmito konaniami boli vyvolané alebo s nimi súvisia, s výnimkou vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov, sú príslušné zákonom určené okresné súdy v sídle krajského súdu:

  • Okresný súd Bratislava I pre obvod Krajského súdu v Bratislave,
  • Okresný súd Trnava pre obvod Krajského súdu v Trnave,
  • Okresný súd Trenčín pre obvod Krajského súdu v Trenčíne,
  • Okresný súd Nitra pre obvod Krajského súdu v Nitre,
  • Okresný súd Žilina pre obvod Krajského súdu v Žiline,
  • Okresný súd Banská Bystrica pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici,
  • Okresný súd Prešov pre obvod Krajského súdu v Prešove,
  • Okresný súd Košice I pre obvod Krajského súdu v Košiciach.

Miestne príslušný je súd, v obvode ktorého má dlžník bydlisko, resp. sídlo. 

Návrh na vyhlásenie konkurzu môže podať dlžník, veriteľ, likvidátor dlžníka alebo iná osoba, ak to ustanovuje tento zákon. Návrh na vyhlásenie konkurzu má obsahovať: 
- označenie konkurzného súdu 
- označenie navrhovateľa
- akej veci sa týka a čo sleduje
- datovanie a podpis (podpis treba úradne osvedčiť).

Ak návrh na vyhlásenie konkurzu podáva dlžník, k návrhu je povinný pripojiť zoznam svojho majetku, zoznam svojich záväzkov a zoznam svojich spriaznených osôb. Ak dlžník účtuje podľa osobitného predpisu, k návrhu je povinný pripojiť aj poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku spolu s mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou, ak bola vyhotovená neskôr ako posledná riadna individuálna účtovná závierka. 

Preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok fyzickej osoby je 20 000 Sk. Zaplatenie preddavku je navrhovateľ povinný v návrhu na vyhlásenie konkurzu doložiť dokladom, osvedčujúcim jeho zaplatenie.

Ak súd zistí, že návrh na vyhlásenie konkurzu spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, najneskôr do 15 dní od doručenia návrhu rozhodne o začatí konkurzného konania.

O začatí konkurzného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku. 

Začatie konkurzného konania má tieto účinky:

- dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony,
- na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie, - už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú, 
- na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva. Tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva, vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou. 

Účinky začatia konkurzného konania zanikajú vyhlásením konkurzu alebo zverejnením uznesenia o zastavení konkurzného konania v Obchodnom vestníku. Uznesenie o zastavení konkurzného konania súd vždy bezodkladne po jeho vydaní zverejní v Obchodnom vestníku.

Súd zastaví konkurzné konanie pre nedostatok majetku vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok fyzickej osoby, ak zistí, že majetok dlžníka fyzickej osoby nemá hodnotu ani 50 000 Sk.

Hodnotu majetku súd posúdi najmä podľa zoznamu majetku predloženého dlžníkom, vyjadrenia predbežného správcu, prípadne dôkazov, predložených účastníkmi konania. Pri posúdení hodnoty majetku sa prihliada aj na hodnotu majetku, o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov, pri ktorých možno odôvodnene predpokladať ich odporovateľnosť, podľa vyjadrenia predbežného správcu, dlžníka, prípadne dôkazov, predložených účastníkmi konania.

Výška preddavku na úhradu nákladov konkurzu vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok fyzickej osoby je 50 000 Sk.

Konkurz začína jeho vyhlásením. V uznesení o vyhlásení konkurzu súd ustanoví správcu a vyzve veriteľov, aby v zákonnej lehote prihlásili svoje pohľadávky. Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa konkurz považuje za vyhlásený. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom.

Vyhlásením konkurzu zaniká úpadcovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Ak došlo vyhlásením konkurzu k zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo ak sa do vyhlásenia konkurzu už zaniknuté úpadcovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nevyporiadalo, treba vykonať jeho vyporiadanie.

Správca je oprávnený vykonať vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov zaniknutého vyhlásením konkurzu namiesto úpadcu, vrátane podania návrhu na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov príslušným súdom. Dohodu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov je správca oprávnený uzavrieť len vo forme zmieru, schváleného príslušným súdom.

Konkurzu podlieha:

a) majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu,
b) majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu,
c) majetok, ktorý zabezpečuje úpadcove záväzky,
d) iný majetok, ak to ustanovuje zákon o konkurze a reštrukturalizácii.

Konkurzu nepodlieha majetok, ktorý nemožno postihnúť súdnym výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, colná zábezpeka do výšky colného dlhu, zábezpeka na daň, ani majetok nepodliehajúci konkurzu podľa osobitných predpisov. 

Príjmy úpadcu podliehajú konkurzu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.

Majetok úpadcu patriaci do konkurznej podstaty sa následne speňaží a z výťažku sa uspokoja prihlásené pohľadávky veriteľov.

V prípade fyzických osôb - nepodnikateľov zákon umožňuje vyhlásiť, pri splnení ustanovených podmienok, malý konkurz. 

Súd uznesením o otvorení malého konkurzu uzná konkurz za malý, ak je vyhlásený na fyzickú osobu, ktorá nie je podnikateľom. Súd môže uznesením o otvorení malého konkurzu uznať konkurz za malý, ak sú splnené aspoň 2 nasledujúce predpoklady:
- majetok podliehajúci konkurzu pravdepodobne neprevyšuje 5 000 000 Sk, 
- obrat úpadcu, dosiahnutý v poslednom uzatvorenom účtovnom období pred vyhlásením konkurzu, neprevýšil 10 000 000 Sk, 
- úpadca pravdepodobne nemá viac ako 50 veriteľov. 
O otvorení malého konkurzu rozhodne súd pri vyhlásení konkurzu. Súd môže uznať konkurz za malý aj počas konkurzu, ak možno od toho očakávať značné výhody pre jeho rýchlosť, úspornosť alebo efektívnosť. Súd môže uznať konkurz za malý aj bez návrhu.

V uznesení o otvorení malého konkurzu alebo v uznesení o úprave rozsahu malého konkurzu môže súd skrátiť lehoty platné pre riadny konkurz alebo rozhodnúť o iných opatreniach v záujme čo najrýchlejšieho, najúspornejšieho a najefektívnejšieho vedenia konkurzného konania.

V malom konkurze volí schôdza veriteľov namiesto veriteľského výboru jedného zástupcu veriteľov.

Za podmienok ustanovených zákonom dlžník (fyzická osoba) má právo, po zrušení konkurzu, žiadať súd o zbavenie svojich dlhov. Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate.

Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov.

Súd oddlženie dlžníka povolí, ak zistí, že dlžník počas konkurzného konania riadne plnil svoje povinnosti ustanovené týmto zákonom, inak jeho návrh na oddlženie zamietne. 

V uznesení o povolení oddlženia súd ustanoví správcu a určí rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré budú počas skúšobného obdobia podliehať súhlasu správcu. V uznesení o povolení oddlženia súd určí aj sumu peňažných prostriedkov, ktoré dlžník na konci každého skúšobného roka poskytne správcovi na uspokojenie svojich záväzkov.

Právoplatnosťou uznesenia o povolení oddlženia sa začína trojročné skúšobné obdobie, počas ktorého je dlžník povinný vždy na konci skúšobného roka poskytnúť správcovi peňažné prostriedky v sume určenej súdom, najviac však 70% svojho celkového čistého príjmu za uplynulý skúšobný rok, ktoré správca po odpočítaní odmeny pomerne rozdelí podľa konečného rozvrhu výťažku medzi veriteľov dlžníka.

Dlžník je povinný počas skúšobného obdobia vynaložiť primerané úsilie na získanie zamestnania ako zdroja príjmu alebo začať podnikať s týmto cieľom a poskytovať správcovi všetky správcom požadované informácie, najmä informácie o príjme a výdavkoch a o zmene bydliska, zamestnania alebo miesta podnikania.

Pohľadávky veriteľov dlžníka, ktoré zostali po zrušení konkurzu neuspokojené, sa počas skúšobného obdobia môžu uspokojovať z majetku dlžníka iba spôsobom a v rozsahu ustanovenom zákonom o konkurze a reštrukturalizácii. Pre tieto pohľadávky nemožno počas skúšobného obdobia začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie na majetok patriaci dlžníkovi. Premlčacia lehota proti veriteľom týchto pohľadávok počas skúšobného obdobia neplynie.

Právne úkony dlžníka počas skúšobného obdobia podliehajú písomnému súhlasu správcu v rozsahu určenom súdom v uznesení o povolení oddlženia. 

Súd zruší skúšobné obdobie, ak zistí, že dlžník opakovane alebo závažne porušil povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo že príjem dlžníka nepostačuje ani na úhradu odmeny správcu. 

Záverom by som dal do Vašej pozornosti vyhlášku Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Táto vyhláška upravuje:
a) podrobnosti o obsahových náležitostiach zoznamu dlžníkovho (úpadcovho) majetku (ďalej len "zoznam majetku") a zoznamu dlžníkových (úpadcových) záväzkov (ďalej len "zoznam záväzkov"), 
b) výšku preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu, výšku preddavku na úhradu nákladov konkurzu a výšku nákladov rozhodujúcu na posúdenie, či možno konkurzné konanie zastaviť pre nedostatok majetku, 
c) podrobnosti o výške, druhu a spôsobe určenia odmeny a úhrade výdavkov predbežného správcu a podrobnosti o výške, druhu a spôsobe určenia odmeny správcu v konkurze a správcu v konaní o oddlžení, 
d) vzory tlačív na podávanie prihlášok, vzory tlačív súhrnných prehľadov, ďalšie podrobnosti o obsahových náležitostiach a vedení zoznamu pohľadávok a ďalšie podrobnosti o oznamovaní údajov zapisovaných do zoznamu pohľadávok súdu, 
e) ďalšie podrobnosti o obsahových náležitostiach súpisu, 
f) ďalšie podrobnosti o obsahových náležitostiach evidencie o pohľadávkach proti podstate a ich priraďovaní a rozpočítavaní medzi súpisové zložky majetku, 
g) ďalšie podrobnosti o obsahových náležitostiach evidencie o pohľadávkach z prevádzkovania podniku a ich priraďovaní a rozpočítavaní medzi súpisové zložky majetku a 
h) ďalšie podrobnosti o obsahových náležitostiach rozvrhu výťažku.

Scroll to top