logo slovenska sporitelna1, Ak viem, že nebudem schopný splácať úver v dohodnutej výške - aké sú možnosti ?
Ak nastanú v živote dlžníka neočakávané udalosti, ktoré ovplyvnia jeho finančné pomery a tým aj schopnosť splácať úver s dohodnutou splátkou a v dohodnutej lehote (napr. dlhodobá PN, strata zamestnania, smrť jedného z partnerov, iné ) hľadáme riešenie, ktoré pomôže dlžníkovi preklenúť kritické obdobie a neohrozí splatnosť našej pohľadávky môže ísť napr.:


- o odklad splátky - max na 6 mesiacov?
- zmena splátkového kalendára predlženie lehoty splatnosti
- pristúpenie k dlhu inou osobou
Takáto udalosť si vyžaduje individuálny prístup - preto odporúčame, aby sa v takomto prípade obrátil klient na svojho poradcu v pobočke v mieste trvalého bydliska, ktorá mu poskytla úver. resp. na najbližšej pobočke banky pre získanie informácií

2, V prípade, že som (ako patologický hráč) zobral od Vás úver, s ktorého splácaním už meškám, čo by som mal ak prvé urobiť ?
Ideálne je - ešte pred meškaním so splátkami navštíviť svojho poradcu, prípadne obchodné miesto, ktoré úver poskytlo a overiť možnosti - t.j. nepripustiť vznik omeškania. Ak dlžník mešká so splátkou - je na túto skutočnosť upozornený už zo strany banky - zaslaním upomienky - aj vtedy je potrebné uhradiť omeškané splátky, navštíviť poradcu a dohodnúť si ďalší postup riešenia vzniknutej situácie. 

3, Ako je to v prípade, že úver chcem splácať a zatiaľ aj splácam, ale viem, že počas liečenia v nemocnici bude môj príjem nedostatočný ? Môžem požiadať o odklad splátky ?

Áno - dlhodobá PN patrí medzi udalosti, ktoré sú uvedené v bode 1.


4, Čo všetko musí takáto žiadosť obsahovať ?
Jednoduchý formulár žiadosti nájde klient na našich pobočkách, kde ju vyplní spolu s poradcom - akceptovateľná je akákoľvek písomná forma žiadosti v ktorej je potrebné uviesť údaje žiadateľa, úverového prípadu - pri ktorom žiada o riešenie situácie, zdôvodnenie žiadosti a doložiť hodnoverný doklad o vzniknutej situácii (napr. pri strate zamestnania dohodu o ukončení pracovného pomeru a doklad o evidencii na úrade práce, doklad o PN a pod. ) Zvyčajne je pri zmene zmluvných podmienok (odklad splátok a pod.) potrebná účasť všetkých účastníkov úverového vzťahu (napr. manželka) dodatok k zmluve sa uzatvára písomnou formou a takýto úkon je spoplatnený.

5, Existuje centrálne miesto vo vašej inštitúcii, ktoré poskytuje bližšie informácie (prosím o telefónne číslo, email, adresu) k splácaniu dlhov a k možnosti dohodnúť si splátkový kalendár ?
Bližšie informácie všeobecného charakteru poskytuje služba SPOROTEL s 24-hodinovou nepretržitou prevádzkou na nižšie uvedených telefónnych číslach, riešenie závažných životných situácií si vyžadujú individuálne nastavenie postupov cez svojho poradcu na pobočke. 
Sporotel: 0850 111 888, 0915 111 888, 0910 111 888
(zo zahraničia: +421/2/58 26 81 11, +421 915 111 888, +421 910 111 888) 
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Korešpondenčná adresa: Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 

6, Ak je to možné, prosím priložte ukážku žiadosti o splátkový kalendár , odloženie splátky a podobne.
Ide o jednoduchú formu s ktorou klientovi ochotne pomôžu poradcovia na pobočkách, obsah a rozsah žiadosti postačuje tak, ako je uvedené v bode 4.

7, Prosím uveďte akékoľvek ďalšie informácie prípadne typické skúsenosti s riešením uvedených problémov.
Všetky vzťahy - aj obchodné - sú založené na korektnom prístupe - naša banka sa snaží neočakávané problémy našich klientov riešiť - vzájomnou dohodou. Vždy, keď nás klient kontaktoval včas - sme spoločne našli spôsob, ako toto obdobie preklenúť. Ako príklad môžem spomenúť klienta - ženatý, tri deti - ktorý splácal 2 úvery a zhoršený zdravotný stav ho na pol roka vyradil z pracovného procesu - trieštivá zlomenina dolnej končatiny. Pri jednom z úverov mal uzatvorené úverové životné poistenie pre prípad dlhodobej PN - tento úver bol splácaný po splnení podmienok - plnením zo strany poisťovne na účet klienta, pri druhom úvere sme dohodli odklad splátky na pol roka pri nezmenenej lehote splatnosti. Po zaradení do pracovného procesu si klient plnil svoje záväzky naďalej, jeho platobná disciplína ostala výborná - čo do budúcna znamená ďalšiu spoluprácu a možno aj riešenie jeho následných potrieb prostredníctvom úveru poskytnutého našou bankou.

Scroll to top