logo tatrabanka1. Ak viem, že nebudem schopný splácať úver v dohodnutej výške, aké sú možnosti?
V prípade, ak klient zistí, že má, resp. bude mať v blízkej budúcnosti problémy so splácaním úveru, najdôležitejšie je čo najskôr kontaktovať banku. Kontakty sú uvedené v odpovedi na otázku č. 4. Je dôležité uvedomiť si, že vyhýbaním sa problému so splácaním klient situáciu nevyrieši. Následkom nesplácania môžu vzniknúť ďalšie poplatky za upomienky, náklady externej spoločnosti, sankčné úroky, súdne poplatky a pod. 

 • Klient môže požiadať o odloženie splácania úveru, pričom nesmie byť so žiadnou splátkou úveru aktuálne v omeškaní.
 • O odloženie splácania môže klient požiadať po splatení prvej anuitnej splátky, pričom musí uviesť odôvodnenie tejto žiadosti. Každá Žiadosť je individuálne posúdená a o rozhodnutí je klient informovaný.
 • Za uvedenú zmenu klient platí poplatok za zmenu, v zmysle platného sadzobníka poplatkov. Poplatok sa účtuje v deň podania Žiadosti o zmenu.
 • Maximálna doba odloženia splácania je o 3 mesiace. Odložiť splácanie anuitnej splátky je možné maximálne 2- krát v priebehu trvania úverového vzťahu, pričom medzi dvoma odloženiami musí prebehnúť minimálne jedna riadna anuitná splátka.
 • Pri odklade splátok s poistením sa odkladá iba mesačná anuitná splátka úveru - neodkladá sa poistenie úveru - platbu poistného nie je možné odložiť.
 • Poplatok za vedenie úverového účtu sa počas odkladania splátok neúčtuje.
 • V prípade schválenia Žiadosti o zmenu sa nemení maturita úveru, chýbajúce splátky sa teda musia následne rozrátať, čím sa po ukončení odkladu splátok zmení výška anuitnej splátky a v prípade poistených úverov aj výška poistenia, ktoré je vypočítané ako stanovená % hodnota
 • z výšky anuitnej splátky.
 • V mesiaci, v ktorom je žiadosť podaná, musia anuitné splátky prebehnúť podľa platného splátkového kalendára a zmena nadobudne platnosť až v nasledujúcom mesiaci.2. V prípade, že som (ako patologický hráč) zobral od vás úver, s ktorého splácaním už meškám, čo by som mal ako prvé urobiť?

Nakoľko sa klient neplatením dostáva do omeškania, v zmysle zmluvných podmienok sa klientovi narátavajú sankčné úroky z omeškania. Odporúčame každému klientovi, navštíviť čo najskôr pobočku, ktorá zistí v akom omeškaní sa úver nachádza a aké sú možnosti riešenia. Akonáhle je úver v omeškaní banka informuje klienta upomienkou. Prvá upomienka je zasielaná 10. deň od omeškania úveru a druhá upomienka je zasielaná 25. deň od začiatku omeškania úveru. Poplatok za upomienku je účtovaný v zmysle platného Sadzobníka poplatkov.

Prvý krok je kontaktovať banku a to telefonicky alebo osobne, prípadne písomnou či elektronickou formou (kontakty sú uvedené v odpovedi na otázku č. 4) za účelom informovať sa o aktuálnej situácii svojej pohľadávky. Ďalším spoločným krokom banky a klienta je zistiť aktuálne finančné možnosti klienta (aktuálna výška príjmu, pomoc rodiny, príbuzných, tretích osôb a pod.).


3. Ako je to v prípade, že úver chcem splácať a zatiaľ aj splácam, ale viem, že počas liečenia v nemocnici bude môj príjem nedostatočný? Môžem požiadať o odklad splátky? Čo všetko musí takáto žiadosť obsahovať?

Ak počas obdobia stráveného na liečení nebude mať klient možnosť uhrádzať pravidelné splátky z dôvodu nedostatočného príjmu, odporúčame klientovi osloviť tretiu osobu (rodina...). Tretia osoba má možnosť buď uhrádzať za klienta aj ako tretia osoba (bez zmluvného vzťahu), ale i ako zmluvná strana (pristúpenie k záväzku). Bližšie informácie klient získa osobne na pobočke Tatra banky, a.s. alebo na Collections Call Centre (kontakt bod 4). 
Odklad splátok je možný v závislosti od typu produktu.

Žiadosť musí obsahovať:

 • dátum a číslo úverovej zmluvy klienta, ku ktorej žiada danú zmenu
 • údaje dlžníka - meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, rodné číslo, tel. číslo a korešpondenčnú adresu
 • označenie zmeny, ktorú klient žiada
 • dôvod žiadosti o zmenu
 • súhlas so zúčtovaním poplatku za podanie Žiadosti o zmenu, v zmysle platného Sadzobníka poplatkov
 • svojim podpisom zároveň dáva súhlas, že akceptovaním žiadosti veriteľom, sa táto Žiadosť o zmenu stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o úvere ako dodatok, a to v rozsahu uvedeného vyjadrenia veriteľa k žiadosti o zmenu Zmluvy o úvere
 • žiadosť musí byť zároveň podpísaná zo strany Veriteľa aj zo strany dlžníka úveru
 • vyjadrenie Veriteľa k žiadosti o zmenu Zmluvy o úvere, je neoddeliteľnou časťou žiadosti, v čase podania sa nevypĺňa, stanovisko doplní až Veriteľ po zhodnotení danej žiadosti a následne informuje klienta - dlžníka úveruPríklad na Bezúčelový úver TB Classic:
- Klient môže požiadať o o odloženie splácania úveru, pričom nesmie byť so žiadnou splátkou úveru aktuálne v omeškaní. 
- O odloženie splácania môže klient požiadať po splatení prvej anuitnej splátky, pričom musí uviesť odôvodnenie tejto žiadosti. Každá Žiadosť je individuálne posúdená a o rozhodnutí je klient informovaný.
- Za uvedenú zmenu klient platí poplatok za zmenu, v zmysle platného sadzobníka poplatkov. Poplatok sa účtuje v deň podania Žiadosti o zmenu.
- Maximálna doba odloženia splácania je o 3 mesiace. Odložiť splácanie anuitnej splátky je možné maximálne 2- krát v priebehu trvania úverového vzťahu, pričom medzi dvoma odloženiami musí prebehnúť minimálne jedna riadna anuitná splátka. 
- Pri odklade splátok s poistením sa odkladá iba mesačná anuitná splátka úveru - neodkladá sa poistenie úveru - platbu poistného nie je možné odložiť.
- Poplatok správu úveru sa účtuje aj počas doby odkladu spátok.
- V prípade schválenia Žiadosti sa nemení maturita úveru, chýbajúce splátky sa teda musia následne rozrátať, čím sa po ukončení odkladu splátok zmení výška anuitnej splátke a v prípade poistených úverov aj výška poistenia, ktoré z výšky anuitnej splátky.  
- V mesiaci, v ktorom je žiadosť podaná, musia anuitné splátky prebehnúť podľa platného splátkového kalendára a zmena nadobudne platnosť až v nasledujúcom mesiaci.

4. Existuje centrálne miesto vo vašej inštitúcii, ktoré poskytuje bližšie informácie k splácaniu dlhov?

Aktuálne informácie o pohľadávkach banka poskytuje:
telefonicky na Collections Call centre Tatra banky, a.s. 02/5919 7777 alebo 02/6866 7777 v pracovných dňoch od 8,00 do 20,00 hod 
osobne na ktorejkoľvek pobočke Tatra banky, a.s. 
na základe písomnej žiadosti / reklamácie zaslanej na 
Tatra banka
Hodžovo námestie 3
P.O.BOX 42
850 05 Bratislava 55

na základe e-mailovej reklamácie zaslanej na
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
alebo
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

poznámka: v prípade, že klient požaduje konkrétnu bankovú informáciu e-mailom, je nutné, aby bola e-mailová požiadavka zaslaná prostredníctvom Internet bankingu resp. odpoveď bude zaslaná do schránky správ Internet bankingu klienta.


5. Ak je to možné, prosím priložte ukážku žiadosti o splátkový kalendár, odloženie splátky a podobne.

V prípade záujmu klienta o zmenu splácania (odklad splátok, splátkový kalendár a pod.) mu bude aktuálny formulár žiadosti predložený pri osobnej návšteve pobočky Tatra banky, a.s. pracovníkom banky, ktorý s klientom vyplní príslušné tlačivo a ochotne poradí v ďalšom postupe.

6. Prosím uveďte akékoľvek ďalšie informácie prípadne typické skúsenosti s riešením uvedených problémov


V súčasnosti neevidujeme klienta, ktorý by oslovil Tatra banku so žiadosťou o zmenu pri splácaní úveru z dôvodu patologického hráčstva. Sme však pripravení riešiť aj takého situácie a uvítame, ak sa klient s dôverou obráti na Tatra banku. Vzhľadom na individuálny charakter každej pohľadávky odporúčame klientom v prvom rade kontaktovať banku. Na základe faktov o aktuálnej finančnej situácii klienta je banka pripravená nájsť riešenie prijateľné pre obe strany. 


Scroll to top