Pristúpime k prvému čítaniu o návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša Galbavého na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov.
Návrh zákona ste dostali ako tlač 574. Návrh na jeho pridelenie výborom máte v rozhodnutí č. 592.

Slovo má pán Tomáš Galbavý. 


T. Galbavý, poslanec: Pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Vážené dámy, páni, dovoľte, aby som sa veľmi stručne vyjadril, prečo som sa rozhodol otvoriť zákon o lotériách a podobných hrách.

Moja novela sa zamerala na dva dôležité okruhy alebo problémy. Prvým je moja snaha, môj zámer o zmiernenie tvrdosti zákona pri tombolových, čiže pri tombole, ktorá je súčasťou aktivít obcí, občianskych združení a v tomto prípade, čo je dôležité a podčiarkujem, treba povedať, že nemá charakter zárobkovej činnosti, to je to podstatné. Súčasne platný zákon o lotériách a podobných hrách je k tombolám veľmi prísny. Predpisuje, aby v prípade organizovania nejakej tomboly bolo potrebné k tomu súhlas alebo rozhodnutie príslušnej obce, ale aj zároveň vyrubený správny poplatok vo výške 10-tisíc korún. Ako som už spomínal, že tomboly a obchodné aktivity sú súčasťou mnohých akcií, ktoré realizujú športové oddiely, dobrovoľníci, hasiči, obce, považujem stanovenú výšku poplatku za príliš vysokú a neopodstatnenú. Často poplatok je vyšší ako tržba za tombolové lístky, a preto navrhujem, aby tieto subjekty, ktoré nemajú organizovanie tomboly za účelom zisku, mali znížený poplatok na 100 korún. Toto je môj prvý problém, keď ho podporíte, bude vyriešený. 

Ten druhý problém je podstatne závažnejší a citlivejší. Ide o oblasť hazardných hier. Či chceme, alebo nie, ide o jav, ktorý so sebou nesie nezanedbateľné spoločenské riziká. Je všeobecne známe, že aktivity typu hazard zo svojej podstaty vedú určité osoby ku vzniku hráčskej závislosti, čo má neblahý vplyv nielen na toho samotného hráča, ale predovšetkým na celú jeho rodinu a blízkych príbuzných. Pochádzam z Topoľčian, narodil som sa v tomto meste, takže by som vám vedel uviesť veľa príkladov, stovky schopných podnikateľov v tomto meste vďaka tejto prehnanej vášni prišli o všetko, hovorím, nielen o rodinu, ale ich podniky, rozpadli sa. A nemám teraz na mysli len Topoľčany, určite niečo podobné sa odohráva na celom Slovensku. 

Mojou poslaneckou iniciatívou chcem zmierniť dosah na občana, rodinu, najmä v oblasti výherných prístrojov, kde zákonná úprava v tej podobe, v akej je aplikovaná do praxe, je až príliš liberálna. Myslím si, a určite mi dáte za pravdu, že aj koncepcia štátnej politiky v oblasti hazardných hier musí mať na zreteli predovšetkým verejný záujem. Čiže ochranu spotrebiteľa, prevencia kriminality, ochrana verejnej morálky, obmedzovanie príležitostí a financovanie verejnoprospešných činností. Finančný aspekt musí byť len sprievodným javom. Skutočným cieľom musí byť regulovanie príležitostí na hranie tak, ako je to v iných vyspelých demokraciách. Určite súhlasíte, že je dosť dôvodov zamyslieť sa nad tým, čo je to za fenomén, ktorý tak razantne vstúpil do života mnohých z nás. Môžeme a musíme rozmýšľať, ako pomôcť sa vrátiť človeku z cesty do katastrofy, ale ešte lepšie by bolo urobiť všetko pre to, aby sa na túto cestu vôbec ľudia nevydávali.

Problematika lotérií a hier, ako som už povedal, patrí medzi veľmi citlivú oblasť. Zákon síce túto oblasť upravuje. Z praxe možno konštatovať, že sú evidentné nedostatky v jeho uplatňovaní, a to tak v oblasti povoľovania, ako aj prevádzkovania či kontroly. Výrazné problémy sú hlavne pri výherných prístrojoch. Taktiež daňová a odvodová povinnosť u prevádzkovateľov je pomerne komplikovaná, a pritom aj málo účinná. Súčasná úprava umožňuje, aby výherné automaty, ak ich počet nepresahuje 5 kusov, mohli byť umiestnené kdekoľvek na verejne prístupných miestach. Automaty sú bežne umiestnené v pohostinstvách, v kultúrnych domoch, v obchodných domoch a na mnohých ďalších verejne prístupných miestach. Skrátka tam, kde je o ne záujem. Sklon k hazardu u niektorých ľudí, hlavne mladej generácie, ktorá sa k nim tak ľahko dostane, však spôsobuje mnohé rodinné tragédie. Zo strany mnohých občanov i združení sa preto opakovane ozývajú návrhy na úplný zákaz hracích automatov.

Preto navrhujem, aby sa prevádzkovanie precíznejšie regulovalo a aby sa určili podrobné a jednoznačné podmienky už na prevádzkovanie čo i len jedného výherného automatu. Zároveň navrhujem dostatočne dlhú lehotu na naplnenie navrhovaného znenia, aby prevádzkovatelia mohli uviesť stav do súladu s navrhovanou právnou normou bez toho, aby sa narušili uzavreté zmluvné vzťahy. Hráč závislý od hazardnej hry je totiž navyše náchylný na vypestovanie si ďalšej závislosti. Napríklad od alkoholu. Dedinská krčma s niekoľkými výhernými automatmi je pre neho ako pozvánkou do pekla, pod ktorú sa navyše podpisuje za súčasného stavu svojím spôsobom aj štát. Ja svoj podpis z nej však vzťahujem. Nemohol by som sa totiž pozrieť do očí ženám a deťom, ktorým otcov zabili hracie automaty, aj keď na prvý pohľad vyzerajú tak nevinne. A to nemyslím pateticky. To je doslova. Sú stovky prípadov a príkladov, že sa tak stále deje.

V prvej fáze má hráč totiž väčšinou akési začiatočnícke šťastie, narastá v ňom sebavedomie, verí, že môže vyhrať, kedy sa mu zachce. Slasť a vzrušenie z hry vyhľadáva čoraz častejšie, aby dosiahol žiaduce pocity, zvyšuje stávky. Čím ďalej však prehráva viac peňazí, preto sa ich snaží vyhrať späť. Hrá stále viac, volí riskantnejšie varianty hry a hrá na viacerých automatoch súčasne. V dôsledku vývoja už nedokáže prestať s hrou, ani keď prehral vopred stanovený limit peňazí, ani po dlhom období prehier. Svoje prehry tají a hranie maskuje alebo bagatelizuje. Klame čoraz viac. Potajomky berie z domu peniaze alebo cennejšie veci a predáva ich pod cenu. Požičiava si peniaze od príbuzných, spolupracovníkov a náhodných známych. Závislosť vedie k zmene osobnosti hráča. Je podráždený, nepokojný, precitlivený, vyhýba sa ľuďom. Stav sa ďalej vyvíja do úplného debaklu. Dochádza k rozpadu rodiny, medziľudských a pracovných vzťahov a väzieb. Nastupujú depresie, samovražedné myšlienky a nezriedka aj uskutočnenie samovraždy.

Nebudem ďalej rozvíjať túto tému. Myslím si, že sú to dostatočné dôvody, vážené dámy a páni, aby ste podporili moju myšlienku regulovať tento závažný fenomén, ktorý v našej spoločnosti existuje. Ja vám ďakujem zatiaľ za pochopenie. (Potlesk.)


V. Veteška, podpredseda NR SR: Dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre financie, rozpočet a menu, pánovi poslancovi Vladimírovi Horákovi. Nech sa páči, pán poslanec.


V. Horák, poslanec: Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vystúpil k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša Galbavého na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov (tlač 574), ako spravodajca Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu. 

Uvedený návrh bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku, t. j. doručenie návrhu najmenej 15 dní pred schôdzou Národnej rady, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel ho zaradil na rokovanie 22., teda dnešnej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

Ako spravodajca v prvom čítaní si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Z hľadiska vecného zastávam stanovisko, že predložený návrh zákona rieši závažnú problematiku, ktorú je potrebné upraviť spôsobom, ako sa navrhuje v predmetnom návrhu. Po ukončení rozpravy budem navrhovať, aby predmetný návrh zákona bol prerokovaný v druhom čítaní a aby v stanovených lehotách ho prerokovali výbory: výbor pre financie, rozpočet a menu, ústavnoprávny výbor a výbor pre verejnú správu.

Prosím, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.


V. Veteška, podpredseda NR SR: Ďakujem.

Otváram všeobecnú rozpravu. Konštatujem, že písomné prihlášky som nedostal žiadne. Ústne, prosím, kto sa hlási do rozpravy? Pani poslankyňa Dubovská, pán poslanec Muňko. Končím možnosť podania ďalších ústnych prihlášok do rozpravy o tomto návrhu zákona. 

Slovo má pani poslankyňa Dubovská, nech sa páči.


D. Dubovská, poslankyňa: Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte, aby som tiež svojím názorom prispela k tomu, čo tu už bolo povedané. Je naozaj ocenenia hodný návrh a iniciatíva, s ktorou prichádza pán poslanec Galbavý. Treba povedať, že je veľmi dobré, že práve v súčasnosti sa niekto zaoberá aj týmto fenoménom, ktorý prináša súčasná doba. Treba však vidieť tento problém práve v tých širších súvislostiach, prečo také početné množstvo ľudí sa uchyľuje práve k tomuto spôsobu zabezpečenia si svojich finančných prostriedkov pre seba, pre svoje potreby, pre svoju rodinu. Treba povedať, že mnohí práve majú istú vidinu výhry a s ňou spojené práve isté prilepšenie v ťažkých sociálnych podmienkach, ktoré im vlastne pripravila súčasná vláda svojimi balíčkami rôznych sociálnych opatrení.

Je pravdou, že možno istým obmedzením umiestňovania automatov by sa dalo dosiahnuť to, že nebudú až tak prístupné a hlavne pre jednu kategóriu ľudí a to je hlavne mládež. Ale keď chceme túto kategóriu ľudí chrániť pred týmto fenoménom, mám pocit, že by sme sa mali zamyslieť aj v rámci výchovných procesov nad tým, aby mládež nemala natoľko prístup aj v domácnosti k rôznemu typu hier, lebo tam to začína. U Play Station, ktoré sú pre mnohých zaujímavé, je to isté a počítače, ktoré síce na jednej strane sú nevyhnutné v tejto dobe, aby vedeli deti s nimi zaobchádzať, ale na druhej strane aj veľmi rizikové, lebo mnohokrát už práve tam vzniká ten návyk na hru. A potom neskôr môže prekvitať už cez tie hracie automaty, a to už aj niečo stojí.

Čiže je tu vlastne a ja si kladiem takú otázku, že či reguláciou týchto automatov a ich umiestňovaním, či sa vlastne zamedzí rast gamblerstva. A naozaj nechcem obhajovať gamblerov, lebo naozaj to je niečo, čo som mala možnosť zblízka vnímať aj cez viacerých svojich blízkych známych, ktorým sa rodiny zrútili práve kvôli tomuto fenoménu a, bohužiaľ, tieto rodiny si žiadnym spôsobom neboli schopné pomôcť. Čiže ak tento fenomén chceme riešiť, tak musíme ho vidieť v širších súvislostiach, možno v širšej optike a treba ho vnímať tiež ako istú závislosť, istú chorobu a často práve toto skôr bude treba z medicínskeho hľadiska riešiť.

A možno na záver takú otázku, keby ste boli taký láskavý a možno mi odpovedali, ako je táto úprava riešená v rámci európskej legislatívy a či vaše navrhované riešenie čerpalo inšpiráciu práve z týchto zdrojov. Ešte raz chcem povedať, že podporujem a vítam túto iniciatívu. Myslím si, že aj kolegovia, že hovorím aj v mene kolegov za poslanecký klub HZDS a verím, že aj toto prejde. Veľa šťastia.


V. Veteška, podpredseda NR SR: Pokračovať v rozprave bude pán poslanec Muňko.


D. Muňko, poslanec: Vážený pán podpredseda parlamentu, vážené dámy, vážení páni, vítam iniciatívu pána poslanca Galbavého, že prišiel s týmto návrhom, pretože poznám túto problematiku, dá sa povedať, dosť podrobne a dnes je situácia, treba povedať, veľmi zložitá, čo sa týka ľudí, ktorí tejto hre prepadli.

Na Slovensku sa dnes odhaduje asi zhruba 130 000 ľudí, ktorí sú dnes gambleri, ktorí sú drogovo závislí. Keď zoberiete, že ročne títo ľudia nechajú v herniach 3,2 až 3,5 mld. korún, tak si asi viete predstaviť, že o koľko ochudobnia svoj rodinný rozpočet alebo sami seba. Ja prídem s pozmeňujúcimi návrhmi ešte ďaleko tvrdšími v druhom kole čítania, pretože si myslím, že legislatíva v Európskej únii je ďaleko prísnejšia, dokonca niektoré štáty Európskej únie, ako Švajčiarsko, zakázali vôbec hracie automaty - a Švajčiarsko je dosť bohatá krajina.

Keď som sa pýtal lekárov v Pezinku, kde sa títo drogovo závislí chodia liečiť, tak skoro 99 % táto závislosť je nevyliečiteľná. Títo ľudia sú doslova do konca života postihnutí, pretože nastáva porucha v myslení. Tak ako sa rozmáha gamblerstvo, tak sa rozmáha na Slovensku, ale vôbec aj v Európe bulímia, chudnutie, viete, čo to je u modeliek, to je tiež droga, ako sa povie, 21. storočia.

Chcel by som sa ešte vrátiť, že jestvujúce daňové predpisy a vôbec tak, ako je legislatíva na Slovensku, sa obchádza a odkedy prvé hracie automaty boli dovezené na Slovensko, čiže od roku 1990, keď sa spustila celá tá mašinéria. A ja som aj chcel iniciovať, aby ministerstvo financií povedalo, koľko sa za tých 10 rokov vybralo, pretože vieme, aký je obrat, a koľko hracie automaty priniesli do štátneho rozpočtu.

Ďakujem. (Potlesk.)


V. Veteška, podpredseda NR SR: S faktickou poznámkou vystúpi pani poslankyňa Podracká. 


D. Podracká, poslankyňa: Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán kolega Muňko, len som vám chcela povedať, že ste sa pomýlili. Bulímia je prejedanie sa a nie chudnutie modeliek, lebo to je mentálna anorexia alebo, skrátene povedané, anorexia. Takže len som chcela poopraviť slovník.

Ale som tiež za pritvrdenie tejto novely, pretože si myslím, že gamblerstvo má iracionálnu podstatu, je to vášeň, ktorú úžasne opísal aj Dostojevskij v novele Hráč, kde aj keď je všetko emocionálne aj racionálne zdôvodnené, túžba hrať vyhráva a ide takpovediac cez mŕtvoly. Je nezastaviteľná a pravdepodobne aj neliečiteľná. Treba ju jednoducho odstrániť z nášho života alebo čo najviac eliminovať a nahradiť ju kultúrou, kultúrnou prevýchovou národa, vzdelávanosťou a takýmito prostriedkami. Ale tam treba začať od podstaty, od vnútra človeka, lebo zákon na to nestačí. Ďakujem.


V. Veteška, podpredseda NR SR: Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

Pán navrhovateľ, nech sa páči, pán poslanec Galbavý. 


T. Galbavý, poslanec: Veľmi stručne zareagujem na pánov kolegov a kolegyňu, ktorá vystúpila v rozprave. Chcem poďakovať, že ste mi vyjadrili v rozprave podporu, rovnako ako aj pán poslanec Muňka, aj pani poslankyňa Dubovská. Pani poslankyňa mi položila pár otázok. Na tú otázku, ako je to riešené v rámci Európskej únie, už odpovedal pán poslanec Muňka. Áno, naozaj, aj dnes sa veľmi živo diskutuje na úrovni Európskeho parlamentu na túto tému...


V. Veteška, podpredseda NR SR: Ja vás musím opraviť, pán kolega Galbavý, náš kolega sa volá Muňko.


T. Galbavý, poslanec: Prepáčte, ospravedlňujem sa. Áno.

A chcem odpovedať na tú otázku, že práve dnes na pôde Európskeho parlamentu sa znovu otvára otázka riešenia alebo regulácií hazardných hier i napriek tomu, že je to tam podstatne viac regulované, ako je to v našej krajine. A či to zastaví rast gamblerstva, no určite áno, pani poslankyňa, veď bude v podstate menej príležitostí. Dovolím si odhadnúť, že o dve tretiny menej príležitostí. A tí, ktorí už sú chorí, gambleri, musia sa liečiť, samozrejme, je to veľmi vážna závislosť. Ale predstavte si, že je z vidieka, v nejakej krčme tú závislosť získal, vráti sa z toho liečenia a znovu tam na neho bude blikať výherný automat a príležitosť. No tak je viac pravdepodobné ako menej, že sa k tomu vráti. To je prirodzené.

A tak trošku ste tam dali poznámku, zrejme ste chceli naznačiť, že čím je človek chudobnejší, tým viac má vôľu získať peniaze prostredníctvom hazardných hier. No, možno je to pravda, ale poznám, že na Slovensku hrajú nielen chudobní, ale aj bohatí. Ale chudoba určite v tom celom aspekte dáva väčšiu šancu pre prevádzkovateľov týchto hazardných hier, čo sa týka výšky tržieb. (Reakcia z pléna.) Áno, súhlasím. Áno, áno.

Takže z mojej strany je to všetko. Ja vám ďakujem za podporu. Dúfam, že ju vyjadríte aj hlasovaním. Veľmi sa na to teším. 


V. Veteška, podpredseda NR SR: Pán spravodajca, chcete hovoriť? Nie. Ďakujem. Prerušujem rokovanie o tomto návrhu zákona.

Zdroj: Digitální knihovna | NR SR, 2002-2006 - stenoprotokoly | 22. schôdza | Streda 3. marec 2004

Prihlásenie

Scroll to top